...
راهنمای سامانه قوانین مخل

هر یک از بندهای فرم شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار بر اساس توضیحات مندرج
در ذیل آن به شرح زیر تکمیل گردد:

بایستی نام دستگاه خود را که پیشنهادی از سوی آن دستگاه وجود دارد در این قسمت
مطابق اسامی موجود در لیست انتخاب گردد، به عنوان مثال چنانچه از سوی سازمان مالیات 
پیشنهادی را ارایه می نمایید بر روی نام دستگاه کلیک نمایید و گزینه سازمان امور مالیاتی
کشور را انتخاب نمایید.
لازم است نام قانون یا مقرره ای را که مخل تشخیص می دهید را وارد نمایید. به عنوان
مثال مقرره منع صادرات محصولات کشاورزی را به دلایلی مخل کسب و کار می دانید. در این
حالت ضروری است نام مقرره مورد نظر را ذکر نمایید.


پس از وارد نمودن نام قانون یا مقرره، امکان دارد آن قانون یا مقرره دارای مواد یا تبصره های
متعدد باشد. لذا مقتضی است شماره ماده و یا تبصره مورد نظر را در این قسمت ذکر نمایید. در
صورتی که اشاره به یک ماده واحده دارید، عدد 1 را درج نمایید.


در این قسمت متن ماده یا تبصره مورد نظر را درج نمایید .

در صورتی که به فایل WORD و یا PDF قانون مخل دسترسی دارید، لطفاً گزینه
 
BROWSE را کلیک نمایید و فایل قانون را از کامپیوتر شخصی خود بارگذاری کنید.


لازم است علت یاعلل اخلال را بر اساس تعاریف مندرج در روبروی هر عنوان، انتخاب
نمایید. به عنوان مثال ممکن است استدلال شما این باشد که در اقتصاد امروز که نیاز کشور
به محصولات کشاورزی تامین می
¬باشد لزومی به ممنوعیت صادرات وجود ندارد. دراین
صورت گزینه «عدم انطباق با شرایط اقتصادی روز» را انتخاب نمایید. در مواردی که
ضروری است می
توانید بیش از یک گزینه را انتخاب نمایید.


در این قسمت پس از انتخاب یک یا چند گزینه از گزینه¬های قسمت پیشین، علت اخلال
را از دیدگاه خود مشروحاً بیان نمایید.

در صورتی که متن قانون نیاز به اصلاحاتی دارد در این قسمت پیشنهاد خود را
جهت اصلاح متن ماده یا تبصره مخل ارایه نمایید. چنانچه پیشنهاد حذف ماده یا تبصره
مخل را دارید، پیشنهاد خود را در این قسمت درج نمایید.لازم است قانون یا مقرره ای را که در صورت تغییر قانون یا مقرره مخل تحت تاثیر
 آن قرار می­گیرد نام آن را وارد نمایید. به عنوان مثال مقرره منع صادرات محصولات
کشاورزی را به دلایلی مخل کسب و کار می دانید و در صورت تغییر آن بایستی
تعرفه­ای برای صادرات آن مشخص گردد در این قسمت ضروری است نام قانون یا
مقرره مورد نظر را ذکر نمایید.


در صورتی که قانون ذکر شده که متاثر از اصلاح قانون مخل می­باشد، دارای
مواد و تبصره­های متعدد می­باشد، ضروری است شماره ماده یا تبصره آن را ذکر نمایید.
در صورت تعدد قوانین متأثر از قانون مخل کسب و کار گزینه افزودن را انتخاب
نمایید و مراحل فوق را انجام دهید.
بایستی دستگاهی را که اصلاح قانون مخل مرتبط با وظایف آن دستگاه می­باشد و پیشنهاد
اصلاح بایستی از سوی آن دستگاه ارایه و اجرا گردد در این بخش ثبت گردد.در صورتی که بایستی دستگاهی دیگر غیر از دستگاه اصلی در اصلاح قانون مخل مداخله
داشته و مرتبط با وظایف آن دستگاه می­باشد و پیشنهاد اصلاح بایستی از سوی آن
دستگاه نیز ارایه و اجرا گردد در این بخش ثبت گردد.
در صورت تعدد دستگاههای همکار در اصلاح قانون مخل کسب و کار گزینه
افزودن را انتخاب نمایید و مراحل فوق را انجام دهید.
اقداماتی را که بایستی از سوی دستگاه اصلی در خصوص رفع قانون مخل صورت
پذیرد در این قسمت تنها عنوان آن عمل را ذکر نمایید. به عنوان مثال اقدام ضروری
از دیدگاه شما حذف قانون یا مقرره است، آن را وارد نمایید.


در صورتی که قانون یا مقرره مخل نیاز به اصلاحاتی دارد، مدت زمانی را که برای
انجام این اصلاحات و ارایه راهکارهای لازم نیاز است به صورت تعداد روز تعیین
و در این بند ذکر کنید.ضروری است اقدامی که عنوان آن را ذکر نمودید، در این قسمت کاملا
شرح دهید و اقداماتی را که از سوی دستگاه در جهت نیل به اهداف بایستی صورت
پذیرد به ترتیب اولویت بیان نمایید. به عنوان مثال اصلاح قانون حمایت از سرمایه گذار
خارجی مدنظر است و بایستی ابتدا در قوانین داخلی ممنوعیت استفاده از اموالی مانند
معادن سنگهای گرانبها برداشته شود و سپس حمایت از آن در قانون حمایت از
سرمایه گذاری ذکر گردد به ترتیب موارد را وارد نمایید.در صورت تعدد عناوین اقدامات گزینه افزودن را انتخاب نمایید و به ترتیب اولویت
عنوان اقدامات بعدی را ذکر نمایید و نسبت به تکمیل آن اقدام نمایید.
در صورتی که اصلاح قانون نیازمند انجام اقداماتی از سوی سایر دستگاهها می­باشد
در این قسمت نام دستگاه همکار را بیان کنید.اقداماتی را که بایستی از سوی دستگاه همکار در خصوص رفع قانون مخل صورت
پذیرد در این قسمت تنها عنوان آن عمل را ذکر نمایید. به عنوان مثال اقدام ضروری
از دیدگاه شما حذف قانون یا مقرره است، حذف را وارد نمایید.


در صورتی که قانون یا مقرره مخل نیاز به اصلاحاتی از سوی دستگاه همکار دارد،
مدت زمانی را که برای انجام این اصلاحات و ارایه راهکارهای لازم نیاز است به
صورت تعداد روز تعیین و در این بند ذکر کنید.ضروری است اقدامی که عنوان آن را ذکر نموده­اید در این قسمت کاملا
شرح دهید و اقداماتی را که از سوی دستگاه همکار در جهت نیل به اهداف بایستی
صورت پذیرد به ترتیب اولویت بیان نمایید.در صورت تعدد عناوین اقدامات گزینه افزودن را انتخاب نمایید و به ترتیب
اولویت عنوان اقدامات بعدی را ذکر نمایید و نسبت به تکمیل آن اقدام نمایید.
پس از تکمیل مراحل فوق الذکر مطالب ارسالی را بررسی نمایید و در انتها برای
ثبت نهایی مطالب خود گزینه تایید را انتخاب نمایید.
تهران، پاسداران، خیابان شهید حجت سوری، بعد از احتشامیه، پلاک 31، معاونت امور اقتصادی، دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار و دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی کدپستی 1944841441 تلفن 22580401